info@marunthu.com
0044 (0) 208 664 8720
  • மருந்து.கொம் - நோய் அற்ற வாழ்வே குறை அற்ற செல்வம்

    மருந்து.கொம் - நோய் அற்ற வாழ்வே குறை அற்ற செல்வம்

  • மருந்து.கொம் - நோய் அற்ற வாழ்வே குறை அற்ற செல்வம்
    மருந்து.கொம் - நோய் அற்ற வாழ்வே குறை அற்ற செல்வம்
  •  மருந்து.கொம் - நோய் அற்ற வாழ்வே குறை அற்ற செல்வம்

     மருந்து.கொம் - நோய் அற்ற வாழ்வே குறை அற்ற செல்வம்

உடல் மெலிவதற்க்கு பயன் படுத்த கூடியன:

ஆரோக்கியமான போதியளவு ஊட்டச்சத்துகளை  தரக்கூடிய ஒரு உணவுத்திட்டத்துடன், தினமும்

ஒழுங்கான தேகப்பயிற்சியுமே நிரந்தரமாக நிறையிழப்பிற்க்கு  உதவக்கூடும்.இத்தயாரிப்புகளைப் உடல் மெலிவதற்காக பயன்படுத்துவதனால், உடலுக்கு வேண்டிய உயிர் சத்துக்கள் அனைத்தும் கிடைப்பதை கவனித்து கொள்ள வேண்டும்.  உணவிலுள்ள கலோரியலவை  கருத்திலெடுத்து உண்பதாக இருந்தால்,ஒமேக 3 கொழுப்பமிலம் (பற்றி அசிட்) எடுக்க வேண்டும். கொழுப்பமிலம் (கட்டாயமான) உடல் கொழுப்பை எரியச் செய்ய உதவுகின்றது.

பசியை கட்டுபடுத்துவதாக செயற்படும் குறைநிரப்பிகளை பயன்படுத்தலாம். புளியம் பழத்திலிருந்து (காசீனியா  கம்போகியா தாவரம்) பெறப்படும் தயாரிப்பானது உடலினது கொழுப்பு தயாரிப்பதை குறைப்பதாகவும், பசியை குறைப்பதாகவும் செயற்படுவதாக காணப்படுகிறது.  செரற்ரோனின் எனப்படும் பதார்த்தம், பல நிறை குறைப்பிற்காக உண்ணப்படும் உணவுகளில் குறைவாகவே காணப்படுகின்றது.  இது மனவழுத்ததிற்கும், அதிகமாகவுண்ணும் பழத்திற்க்கும் வழி கோலக் கூடும். அமினோ அமிலங்கள்,5 எச்ரிபி போன்றன எடுப்பதனால், செரற்ரோனின் அளவைக் கூட்டலாம்.

இனிப்புணவுக்கு அவாவுதல்,களைப்பு,சோர்வு அல்லது சுடுதியாக உடலில் சத்தியளவு குறைதல் அல்லது மாறுபடுதல் போன்றன வழமையாக ஏற்ப்படுமாயின், குளோமியம் எனும் முக்கியமாக தேவைப்படும் கனியுப்பு வேண்டியதாகும்.  இது குருதி வெல்ல அளவை சமநிலையில் வைத்திருக்க வேண்டியதொன்றாகும்.  குருதி வெல்லம் சமநிலையில் இல்லாத பொழுது அதிகமாக பசியெடுக்க மேலதிகமாக உண்ணும் நிலை ஏற்படும்.

முழுத்தானியங்கள்இ, அவரை வகை வித்துக்கள்,கொட்டைகள், விதைகள்  போன்றவற்றில் குரோமியம்  இறந்த பொழுதும், குறைநிரப்பிகளாக எடுப்பது, குருதியில் வெல்லச்சமநிலையை பேணுவதற்க்கு  இலகுவானதும், விரைவானதுமாகும்.

மேலும் சில  பசியைத் தணிப்பதற்க்கன தயாரிப்புகள், நார்ச்சத்து  கொண்ட  உணவுகள்  உணவுக்கால்வயினுள்  நீருடன் தொடர்வுகொள்ளும்  பொழுது வீங்குவதனால் வயிறு உணவால் நிரம்பிய உணர்வு ஏற்பட மேலும் உண்ண முடியாது போகும்.குறைவாகவே உண்ண வேண்டி இருப்பதனால்,  உடல் மெலிய வாய்ப்பு உண்டு.

எடைக் குறைப்பிற்காக கட்டுப்பாடாக உண்ணும் பொழுதுஇ, உடலானது பட்டினி நிலை உள்ள போது போன்று செயற்பட ஆரம்பிக்கும் பைறுவேற்  எனப்படும் பதார்த்தமானது மாப்பொருள், புரதம் ஆகியவற்றின் சமிபாட்டில் பக்கவிளைவாக தோன்றுவதாகவும். இது உடலின் ஆக்கச்சிதைவு செயற்பாட்டை அதிகரித்துவிடும் இந்த தயாரிப்பு உடல் நிறையிழப்பிற்கு  எடுக்கலாம்.

அப்பிள் சைடர் வினிகர், உடல் செயற்பாடுகளை  ஊக்கப்படுத்தவும், கெல்ப் என்னும் இயற்கையான அயோடின் செறிவான தயாரிப்பு தைரோயிட் சுரப்பியின் தொழிபாட்டுக்கு உதவும், கிறீன்  ரீ எக்ஸ்ராக்ற் உடலில் சக்தி செலவீனத்தை அதிகரிப்பதாகவும் செயற்படுவதனால் உடல் நிறையிழப்பபிற்கு உதவுகின்றன.

நண்டுக் கோதிலிருந்து, கிரிம்ஸ்சிலிருந்து பெறப்படும் நார்ச்சத்து போன்றன சிற்ரோசான் என்னும் பதார்த்தம் கொழுப்பு அகத்துறிஞ்சப்படுவதை தடுத்துவிடுகிறது.  உணவுச்சமிபட்டின் பொழுது, கொழுப்பு உணவுக்கால்வாயில்  அகத்துறிஞ்சப்படாமலே வெளியேற்றப்படுகின்றது. இவ்வாறே மாச்சத்து உணவுகளும்  அகத்துறிஞ்சாமல் தடுக்க புதிய தயாரிப்புக்கள் கிடைக்கின்றன.

நீலப்பச்சை அல்கா  வகைத்  தாவரங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும். ஸபிரிலீனை போன்ற தயாரிப்புகள் உடல் மெலிவதற்க்கு உதவக்கூடும். இவ்வகை அல்கா தாவரங்களில் அதிக புரதம் காணப்படுவதனால் உடலின் சக்தியினளவை அதிகரிக்கச் செய்து நிறையிழப்பை   ஊக்குவிக்கிறது. கட்டாயமாக தேவைப்படும் கனியுப்புகளும், கொளுப்பமிலங்களும் செறிவாக காணப்படுகின்றது.

உடலின் நஞ்சகற்றல் முறை மூலம் உடல் மெலிவு முயற்ச்சியை தொடங்கலாம். பல மூலிகை தயாரிப்புகள் நஞ்சகற்றலுக்கு  கிடைக்கின்றன. மில்க் திசில், ஆட்டிச்சோக் போன்ற மூலிகைகள்இதந்தன்கள் குறிப்பாக ஈரலின் செயற்ற்படுகளை மேம்படுத்துகிறது.ஆலோவேரா சாறு  நஞ்சகற்றலிக்கும், பொதுவான ஆரோக்கிய ரொனிக்காகவும் தினமும் எடுக்கலாம்.

மூலிகை கலவை:
Ayur Slender :

குருதியில் சீனியின் அளவை நாள் முழுவதும் கட்டுபடுத்துவதனால் பசியை குறைத்து வயிறு நிரம்பியது போன்று ஒரு  உணர்வை அளிக்கிறது. மற்றும் இது ஈரலின் கொழுப்பை குறைக்கும் தொழிற்பாட்டை  வேகமாக்கவும் உதவுகிறது. அதுமடுமல்லாது எமது உடலின் ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது.
CLA :

 இது soffflower எண்ணெயில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு ஆரோக்கியமான வடிவம் மற்றும்  எடை  பராமரிப்புக்கும் உதவுகின்றது. இதை  CLA ஆய்வுகள்  பல உறுதி செய்துள்ளது. மற்றும் உடலில் உள்ள  கொழுப்பை தேவையான அளவு குறைத்து நெறிப்படுத்தப்பட்ட உகந்த ஒல்லியான உடல் நிறையை பராமரிப்பதுக்கும் உதவுகிறது.

இந்த காப்ஸ்யூல்(குழுசை) soffflower எண்ணெய், ஜிலட்ட்டின், கிளிசரின் போன்ற இயற்க்கை பொருட்களை கொண்டு மூடப்பட்டுள்ளது.
Kolanut & kelpplus:

கொழுப்பு ,எடை  குறைவையும்  ஏற்படுத்தக்கூடிய  தைபோரயிட் ஓமோன்களின் வளர்ச்சி அதிகரிக்கிறது.  மற்றும் அடித்தள வளர்ச்சி மாற்றதையும் ஏற்படுத்துகிறது. அது மட்டுமல்லாது ஈரலின் ஆரோக்கியமான கொலஸ்ரோல் மட்டத்தை பேணும் தொளிற்பாடுகளுக்கு உதவுகிறது.  இது உணவில் உள்ள அவாவுதல் தன்மையை குறைக்கிறது.

மேலும் பல மூலிகை கலவைகள் உள்ளன. உங்களுக்கு ஏதும் சந்தேகங்கள் இருப்பின் எம்மை தொடர்வு கொள்ளவும்.

பிரிவுகள்

கட்டுரைகள்

தலைப் பகுதி > ஒற்றைத்தலைவலி - மைகிறேன்

கடுமையான ஒற்றைத் தலைவலி நோயாளியின் நோய்க்குறிப்பு கடுமையான ஒற்றைத் தலைவலி நோயாளியின் நோய

Download Article


மலச்சிக்கல் தீர...

மலச்சிக்கல் என்பது பொதுவாக பலரையும் வயது வேறுபாடின்றி பாதிக்கும் ஒரு நில

Download Article


தொடர்பு கொள்க

Name 
Telephone 
E-mail 
    

Subscribe

வீடியோ காட்சிகள்


Marunthu Articles