இந்த வார புது வெளியீடுகளாக:

  • புதிய ஆரோக்கியவாழ்வு 2012 வெளிவந்து விட்டது.
  •  IBS வயிரெரிதல்-வயிற்றுப் பகுதி
  • மொட்டை விழுதல்-கேள்வி பதில் பகுதி
  • மலச்சிக்கல்-கட்டுரைகள் பகுதி
  • மாதவிடாய் முடிவடைதல்/நிறுத்தம்
  • நுண்ணுயிர்  கொல்லி மருந்தும், உணவு ஏற்றுகொள்ளாமையும்–கேள்வி பதில் பகுதி
  • உடல் மெலிவதற்க்கு பயன் படுத்த கூடியன
  • சுக்கில சுரப்பி விரிவடைதல்(BHP)-Prostate gland)
  • மயிர் உதிர்வும், தைரோயிட் சுரப்பியும்